• Szanowni Rodzice!

     do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji

      

     Terminy składania dokumentów: 28 lutego 2022 r. – 7 marca 2022 r.

      

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 31 stycznia 2022 roku.

     Link do zarządzenia: 

      

     Aby przystąpić do rekrutacji dzieci spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2021/2022 należy w terminie od 28.02.2022 r. – 07.03.2022 r.:

     ·      wypełnić dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu - formularze poniżej,

     ·       złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·      przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·      lub przesłać skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

      

     ·        Formularz zgłoszenia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1

     ·        Kwestionariusz osobowy

     ·        Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

     ·        Załącznik 1 – starsze rodzeństwo.

     ·        Załącznik 2 – opieka nad dzieckiem.

     ·        Załącznik 3 – przygotowanie przedszkolne.

     ·        Załącznik 4 – miejsce pracy.

     Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów:

      

     Lp.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokumenty do potwierdzenia kryterium

     1.

     Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

     4 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

     2.

     Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

     3 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

     3.

     Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

     2 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 3

     4.

     Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

     1 pkt.

     Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

     Harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 rekrutacji:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 28.02.2022

     do 07.03.2022

     od 09.05.2022

     do 16.05.2022

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 08.03.2022

     do 22.03.2022

     od 17.05.2022

     do 31.05.2022

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     23.03.2022

     01.06.2022

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 24.03.2022

     do 06.04.2022

     od 02.06.2022

     do 15.06.2022

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     07.04.2022

     20.06.2022

      

      Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie na rok szkolny 2022/2023

      

      Terminy składania dokumentów: 1 lutego 2022 r. – 11 lutego 2022 r.

      

     Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

      

      Na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

     2015     Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     2014     Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1

     2016  Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne.

      

     Zapisy z obwodu szkoły dzieci 

     do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

     na rok szkolny 2022/2023.

      

     Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy
     w terminie od 1 do 11 lutego 2022 r.:

     ·     wypełnić formularze poniżej

     ·      złożyć  w szkole – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·     przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły - ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Śląskich,

     ·     lub przesłać czytelny skan formularzy zgłoszenia na maila szkoły – sekretariat@sp1.mikolow.eu

      

     ·        FORMULARZ ZGŁOSZENIA dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

     Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

     Bratków, Brzozowa – numery 1, 3, 5, Cieszyńska - lewa strona, Bromboszcza, Dolna, Energetyków, Fabryczna, Gimnazjalna, Gliwicka – numery 1-84, Górnicza, Hubera, Jasna – numery 2-10, Lompy, Miarki, Konstytucji 3 Maja, Konwalii, Krokusów, Krzywa, Metalowców, Reja, Murarska, Nowy Świat, Osiedle przy Plantach, os. Mickiewicza, Parkowa, Plac Harcerski, Plac 750-lecia, Planty, Pokoju, Prosta, , Więcka, Rybnicka, Rymarska, Rymera, Rynek, Pl. Salwatorianów, Stolarska, Szafranka, Torowa, Towarowa, Reymonta, Wodna, Wronia, Wyzwolenia, Zawilców, Żwirki i Wigury. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3345