• Egzamin ósmoklasisty

   • Egzamin ósmoklasisty – cele, terminy, dostosowanie

    A. CELE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.3, zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

    Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

    1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.

    2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

    B. TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. 23 maja 2023 - egzamin z języka polskiego  (120 minut lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
    2. 24 maja 2023 - egzamin z matematyki (100 minut lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
    3. 25 maja 2023 - egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    C. SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty mogą otrzymać uczniowie:

    1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
    2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
    3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
    4. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
    5. którzy w roku szkolnym 2022/2023 byli objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną, (pozytywna opinia rady pedagogicznej)
    6. chorzy lub niesprawni czasowo, (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza),
    7. cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. (pozytywna opinia rady pedagogicznej)
    8. uczeń – obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
    9. uczeń z zaburzeniem widzenia barw

     

    Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

    Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

    a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

    b. słabowidzących

    c. niewidomych

    d. słabosłyszących i niesłyszących

    e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    f. z afazją

    g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

    h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego

    tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

    i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     

    Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

    a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

    b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

    c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

    d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

    e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

    f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

     

    Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

    Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek:

    a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

     b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.

    Do 21 listopada 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

     

    Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt 12., nie później niż do 24 listopada 2022 r.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3863
 • Facebook