• Kryteria oceny osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego na rok szkolny 2021/2022 – wersja skrócona wymagań edukacyjnych

      

     Podstawowe wytyczne:

     • uczniowi czynnie uczestniczącemu w zajęciach przyznawany jest 1 pkt za każdą jednostkę lekcyjną (nie ćwiczy, nie ma stroju – 0 pkt)
     • opuszczenie zajęć przez ucznia*- 0 pkt;

     * przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność ucznia na zajęciach za wyjątkiem całodniowej nieobecności z powodu złego stanu zdrowia lub choroby, usprawiedliwionej na podstawie zwolnienia lekarskiego lub przez rodzica/opiekuna  - wówczas to uczeń ma obowiązek przedstawić w/w zwolnienie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni po powrocie do szkoły – uczeń otrzymuje punkty!!

     * Uczeń obecny na lekcji zostaje zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach na podstawie pisemnego zwolnienia wystawionego przez lekarza - wówczas uczeń otrzymuje punkty tak jakby uczestniczył w lekcji lub na podstawie zwolnienia wystawionego przez rodzica lub pielęgniarkę szkolną- 0,5 pkt  za każdą jednostkę lekcyjną

     • jeżeli lekcja nie odbyła się z powodu absencji nauczyciela i nie było przyznane zastępstwo za te zajęcia, wówczas punkty są również dopisane do puli ucznia jak za uczestnictwo w lekcji (1 pkt za każdą lekcję);
     • maksymalna ilość punktów do zdobycia za czynne uczestnictwo w zajęciach w I semestrze – 72 pkt, w II – 76 pkt;
     • Zadania kontrolno-oceniające - 5 sprawdzianów*, każdy w skali od 1 do 8 pkt, maksymalna ilość punktów do zdobycia w ciągu każdego semestru - 40,.

     Ocenie podlega nie wynik uzyskany przez ucznia ale jego zaangażowanie i technika wykonywanego ćwiczenia/zadania.  

           *Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 6 sprawdzianów (najsłabszy zostaje skreślony)

     • Punkty dodatkowe:

     -  udział w zajęciach SKS – 1 pkt

     -  reprezentowanie szkoły na zawodach międzyszkolnych – 5 pkt

     - aktywność własna ucznia (prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie na lekcji, gazetka tematyczna, pomoc w organizacji zawodów, zwycięstwo w różnorodnej rywalizacji wewnątrzklasowej, itp.) – każdorazowo 1 pkt

     - działalność charytatywna (pomoc w organizacji imprez sportowych) – min. 2 pkt

     • Punkty przyznawane przez nauczyciela

     - nagradzanie za sportową postawę – 2 pkt (pod koniec każdego semestru)

     - uczęszczanie na treningi do klubu sportowego (min. 3x w tyg.) - 10 pkt za każdy semestr

     • Nauczyciel podnosi ocenę o jeden stopień za zdobycie miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim podczas zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub inne organizacje pozaszkolne

      

      

     JEŻELI WYKAŻESZ SIĘ ZAANGAŻOWANIEM I DOBRĄ WOLĄ MOŻESZ UDOWODNIĆ, ŻE MIMO PRZECIĘTNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STAĆ CIĘ NA NAJWYŻSZĄ OCENĘ !!! J

      

     Nauczyciele wychowania fizycznego

      

                                                     

     Rok szkolny 2019/2020

      

      

     Skala ocen w układzie punktowym  (4 godz. wf/tydz.)

      

     Semestr I

     Ocena roczna

     ocena

     ilość punktów

     ocena

     ilość punktów

     celujący

     117 ↑

     celujący

     238 ↑

     bardzo dobry

     97-116

     bardzo dobry

     198-237

     dobry

     77-96

     dobry

     158-197

     dostateczny

     54-76

     dostateczny

     111-157

     dopuszczający

     36-53

     dopuszczający

     74-110

     niedostateczny

     0-35

     niedostateczny

     0-73

      

      

      

      

     Nauczyciele wychowania fizycznego

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5583
 • Facebook